Setup Menus in Admin Panel

IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 6| Indaba; ukuxoxa ngobuyena; ukubuyekeza incwadi; incwadi yobungani

CAPS for Intermediate Phase in IsiZulu Ulimi Lokwengeza: Grade 6| Indaba; ukuxoxa ngobuyena; ukubuyekeza incwadi; incwadi yobungani